Bujinkan Taijutsu Dojo Aarhus Tenchijin

Ten Ryaku No Maki

Kamae

  1. Fudoza

Taihenjutsu Ukemi Gata

  1. Zenpo Kaiten

Chi Ryaku No Maki

Hajutsu Kyu Ho

  1. Te Hodoki

Torite Kihon Dori No Kata

  1. Omote Gatame

Jin Ryaku No Maki

Suwari Gata

  1. Ichi Geki

Torite Gata

  1. Ate Nage

Buki Waza

Suwari Gata

  1. Ichi Geki

Torite Gata

  1. Ate Nage